Có 2 kết quả:

债务人 zhài wù rén債務人 zhài wù rén

1/2

zhài wù rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

debtor

zhài wù rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

debtor