Có 2 kết quả:

瞻顧 zhān gù瞻顾 zhān gù

1/2

zhān gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to look forward and back cautiously

zhān gù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to look forward and back cautiously