Có 1 kết quả:

粘接 zhān jiē

1/1

zhān jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bond
(2) to splice