Có 2 kết quả:

占星师 zhān xīng shī ㄓㄢ ㄒㄧㄥ ㄕ占星師 zhān xīng shī ㄓㄢ ㄒㄧㄥ ㄕ

1/2

Từ điển Trung-Anh

astrologer

Từ điển Trung-Anh

astrologer