Có 2 kết quả:

展宽 zhǎn kuān展寬 zhǎn kuān

1/2

zhǎn kuān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to widen

zhǎn kuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to widen