Có 2 kết quả:

战兢兢 zhàn jīng jīng戰兢兢 zhàn jīng jīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

shaking with fear

Từ điển Trung-Anh

shaking with fear

Một số bài thơ có sử dụng