Có 2 kết quả:

綻開 zhàn kāi绽开 zhàn kāi

1/2

zhàn kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to burst forth

zhàn kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to burst forth