Có 2 kết quả:

栈恋 zhàn liàn ㄓㄢˋ ㄌㄧㄢˋ棧戀 zhàn liàn ㄓㄢˋ ㄌㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

sentimental attachment to a person or place

Từ điển Trung-Anh

sentimental attachment to a person or place