Có 2 kết quả:

綻露 zhàn lù绽露 zhàn lù

1/2

zhàn lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to appear (formal)

zhàn lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to appear (formal)