Có 2 kết quả:

战无不胜,攻无不克 zhàn wú bù shèng , gōng wú bù kè戰無不勝,攻無不克 zhàn wú bù shèng , gōng wú bù kè

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to triumph in every battle and win every fight (idiom); all-conquering
(2) ever victorious
(3) nothing they can't do

Từ điển Trung-Anh

(1) to triumph in every battle and win every fight (idiom); all-conquering
(2) ever victorious
(3) nothing they can't do