Có 2 kết quả:

站着说话不腰疼 zhàn zhe shuō huà bù yāo téng ㄓㄢˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄧㄠ ㄊㄥˊ站著說話不腰疼 zhàn zhe shuō huà bù yāo téng ㄓㄢˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ ㄧㄠ ㄊㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) it's all very well to talk, but getting things done is another matter (idiom)
(2) to be an armchair expert
(3) to blabber on

Từ điển Trung-Anh

(1) it's all very well to talk, but getting things done is another matter (idiom)
(2) to be an armchair expert
(3) to blabber on