Có 1 kết quả:

章程 zhāng chéng

1/1

zhāng chéng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chương trình

Từ điển Trung-Anh

(1) rules
(2) regulations
(3) constitution
(4) statute
(5) articles of association (of company)
(6) articles of incorporation
(7) charter (of a corporation)
(8) by-laws