Có 2 kết quả:

長贅疣 zhǎng zhuì yóu长赘疣 zhǎng zhuì yóu

1/2

Từ điển Trung-Anh

to vegetate

Từ điển Trung-Anh

to vegetate