Có 2 kết quả:

賬本 zhàng běn账本 zhàng běn

1/2

zhàng běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

account book

zhàng běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

account book