Có 1 kết quả:

招兵 zhāo bīng

1/1

zhāo bīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to recruit soldiers

Một số bài thơ có sử dụng