Có 1 kết quả:

招集 zhāo jí

1/1

zhāo jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recruit
(2) to gather together (volunteers)

Một số bài thơ có sử dụng