Có 1 kết quả:

招牌菜 zhāo pái cài ㄓㄠ ㄆㄞˊ ㄘㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) signature dish
(2) a restaurant’s most famous dish