Có 2 kết quả:

招聘会 zhāo pìn huì ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄏㄨㄟˋ招聘會 zhāo pìn huì ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄏㄨㄟˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) recruitment meeting
(2) job fair

Từ điển Trung-Anh

(1) recruitment meeting
(2) job fair