Có 2 kết quả:

招聘机构 zhāo pìn jī gòu ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ招聘機構 zhāo pìn jī gòu ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

recruiting agency

Từ điển Trung-Anh

recruiting agency