Có 2 kết quả:

招聘协调人 zhāo pìn xié tiáo rén招聘協調人 zhāo pìn xié tiáo rén

1/2

Từ điển Trung-Anh

recruiting coordinator

Từ điển Trung-Anh

recruiting coordinator