Có 2 kết quả:

招請 zhāo qǐng招请 zhāo qǐng

1/2

zhāo qǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recruit
(2) to take on (an employee)

zhāo qǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to recruit
(2) to take on (an employee)