Có 1 kết quả:

昭然若揭 zhāo rán ruò jiē ㄓㄠ ㄖㄢˊ ㄖㄨㄛˋ ㄐㄧㄝ

1/1

Từ điển Trung-Anh

abundantly clear