Có 2 kết quả:

招商引資 zhāo shāng yǐn zī招商引资 zhāo shāng yǐn zī

1/2

Từ điển Trung-Anh

investment promotion

Từ điển Trung-Anh

investment promotion