Có 2 kết quả:

招賢納士 zhāo xián nà shì ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ招贤纳士 zhāo xián nà shì ㄓㄠ ㄒㄧㄢˊ ㄋㄚˋ ㄕˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

invite the talented and call the valorous (idiom); to recruit talent

Từ điển Trung-Anh

invite the talented and call the valorous (idiom); to recruit talent