Có 2 kết quả:

招誘 zhāo yòu ㄓㄠ ㄧㄡˋ招诱 zhāo yòu ㄓㄠ ㄧㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to invite
(2) to recruit
(3) to attract
(4) to entice

Từ điển Trung-Anh

(1) to invite
(2) to recruit
(3) to attract
(4) to entice