Có 2 kết quả:

招災惹禍 zhāo zāi rě huò ㄓㄠ ㄗㄞ ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ招灾惹祸 zhāo zāi rě huò ㄓㄠ ㄗㄞ ㄖㄜˇ ㄏㄨㄛˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to invite disaster

Từ điển Trung-Anh

to invite disaster