Có 1 kết quả:

照亮 zhào liàng ㄓㄠˋ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to illuminate
(2) to light up
(3) lighting