Có 2 kết quả:

詔令 zhào lìng诏令 zhào lìng

1/2

zhào lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

imperial order