Có 1 kết quả:

照章 zhào zhāng

1/1

zhào zhāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

according to the regulations