Có 2 kết quả:

折光 zhé guāng摺光 zhé guāng

1/2

zhé guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

refraction

Từ điển Trung-Anh

refraction

zhé guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

refraction