Có 2 kết quả:

折旧 zhé jiù折舊 zhé jiù

1/2

zhé jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

depreciation

zhé jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

depreciation