Có 2 kết quả:

赭紅尾鴝 zhě hóng wěi qú赭红尾鸲 zhě hóng wěi qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black redstart (Phoenicurus ochruros)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black redstart (Phoenicurus ochruros)