Có 2 kết quả:

褶皱山系 zhě zhòu shān xì褶皺山系 zhě zhòu shān xì

1/2

Từ điển Trung-Anh

fold mountain system (geology)

Từ điển Trung-Anh

fold mountain system (geology)