Có 1 kết quả:

榛栗 zhēn lì

1/1

zhēn lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hazelnut

Một số bài thơ có sử dụng