Có 1 kết quả:

真人不露相 zhēn rén bù lòu xiàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the sage presents as an ordinary person (idiom)