Có 2 kết quả:

珍饈美饌 zhēn xiū měi zhuàn珍馐美馔 zhēn xiū měi zhuàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

delicacy and fine taste (idiom); a wonderful treat

Từ điển Trung-Anh

delicacy and fine taste (idiom); a wonderful treat