Có 1 kết quả:

真有你的 zhēn yǒu nǐ de

1/1

zhēn yǒu nǐ de

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) You're really quite something!
(2) You're just amazing!