Có 2 kết quả:

斟酌决定权 zhēn zhuó jué dìng quán斟酌決定權 zhēn zhuó jué dìng quán

1/2

Từ điển Trung-Anh

discretionary power

Từ điển Trung-Anh

discretionary power