Có 2 kết quả:

蒸粗麥粉 zhēng cū mài fěn蒸粗麦粉 zhēng cū mài fěn

1/2

Từ điển Trung-Anh

couscous

Từ điển Trung-Anh

couscous