Có 2 kết quả:

争斗 zhēng dòu爭鬥 zhēng dòu

1/2

zhēng dòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) struggle
(2) war

zhēng dòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) struggle
(2) war

Một số bài thơ có sử dụng