Có 2 kết quả:

蒸发热 zhēng fā rè蒸發熱 zhēng fā rè

1/2

zhēng fā rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

latent heat of evaporation

zhēng fā rè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

latent heat of evaporation