Có 1 kết quả:

烝黎 zhēng lí

1/1

zhēng lí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) people
(2) the masses

Một số bài thơ có sử dụng