Có 2 kết quả:

争权夺利 zhēng quán duó lì ㄓㄥ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˋ爭權奪利 zhēng quán duó lì ㄓㄥ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

scramble for power and profit (idiom); power struggle

Từ điển Trung-Anh

scramble for power and profit (idiom); power struggle