Có 2 kết quả:

蒸腾作用 zhēng téng zuò yòng ㄓㄥ ㄊㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄨㄥˋ蒸騰作用 zhēng téng zuò yòng ㄓㄥ ㄊㄥˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄨㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

transpiration

Từ điển Trung-Anh

transpiration