Có 2 kết quả:

争议性 zhēng yì xìng爭議性 zhēng yì xìng

1/2

Từ điển Trung-Anh

controversial

Từ điển Trung-Anh

controversial