Có 4 kết quả:

争战 zhēng zhàn征战 zhēng zhàn征戰 zhēng zhàn爭戰 zhēng zhàn

1/4

zhēng zhàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

fight

zhēng zhàn

giản thể

Từ điển phổ thông

chinh chiến, đi chiến đấu, đi viễn chinh

Từ điển Trung-Anh

(1) campaign
(2) expedition