Có 2 kết quả:

争执不下 zhēng zhí bù xià爭執不下 zhēng zhí bù xià

1/2

Từ điển Trung-Anh

to quarrel endlessly

Từ điển Trung-Anh

to quarrel endlessly