Có 2 kết quả:

整环 zhěng huán ㄓㄥˇ ㄏㄨㄢˊ整環 zhěng huán ㄓㄥˇ ㄏㄨㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

integral ring (math)

Từ điển Trung-Anh

integral ring (math)