Có 2 kết quả:

政府新聞處 zhèng fǔ xīn wén chù ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ政府新闻处 zhèng fǔ xīn wén chù ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

information services department

Từ điển Trung-Anh

information services department