Có 1 kết quả:

正港 zhèng gǎng

1/1

zhèng gǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) authentic
(2) genuine